mobile web page development

FUTURUM

Súkromná základná škola a gymnáziá

Súkromná základná škola

v Trenčíne

Súkromná základná škola FUTURUM je školou, ktorá venuje deťom mimoriadnu pozornosť, starostlivosť a kladie dôraz na bezproblémový prechod detí do nového prostredia, ktoré vykazuje prvky rodinnej atmosféry.
 

Súkromné gymnázium

v Košiciach

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach je školou s rodinnou atmosférou a je zamerané na rozvoj osobnosti študenta. Do prvého ročníka bilingválnej formy štúdia prijímame žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy s rôznym stupňom znalosti anglického jazyka. 

Súkromné gymnázium

v Trenčíne

Súkromné gymnázium FUTURUM ponúka anglickú bilingválnu formu štúdia akreditovanú Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Absolventi nájdu uplatnenie na všetkých typoch vysokých škôl, zameraných nielen na cudzie jazyky.


Info pre záujemcov

Podmienky pre prijatie

Súkromné gymnázium

Podmienky pre prijatie do 1. ročníka 5-ročného denného bilingválneho štúdia – anglický jazyk

Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium 

Žiaci základnej školy, ktorí sa zaujímajú o štúdium cudzích jazykov a láka ich získavanie odborných vedomostí v cudzom jazyku, majú možnosť zaslať svoju prihlášku na Súkromné gymnázium FUTURUM pre daný školský rok.


Čo je potrebné spraviť pre získanie informácií?

- sledovať informácie o prijímacom konaní na webovej stránke školy

- osobne navštíviť priestory Súkromného gymnázia FUTURUM  v Trenčíne a v Košiciach

- zúčastniť sa aktivít zameraných pre záujemcov o štúdium, ktorých presné termíny budú zverejnené

- získať informácie prostredníctvom e-mailovej komunikácie

- získať informácie telefonicky


Aké kritériá je potrebné splniť, aby bol žiak úspešný v prijímacom konaní?

- uchádzač o štúdium musí navštevovať 8. alebo 9. ročník základnej školy

- prostredníctvom výchovného poradcu na základnej škole vyplniť a podať prihlášku na štúdium v I. termíne a zaslať ju na doručovaciu adresu Súkromné gymnázium FUTURUM

- na základe riadne zaregistrovanej prihlášky bude uchádzač pozvaný na prijímacie skúšky

- úspešne vykonať prijímaciu skúšku

Súkromná Základná škola

Prijímanie žiakov do 1. ročníka na Súkromnej ZŠ FUTURUM

Do prvého ročníka ZŠ prijímame žiakov ,podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí dovŕšia k 31.augustu daného roku 6 rokov veku. Žiaci mladší, ktorí nespĺňajú toto kritérium, budú prijatí do 1. ročníka na základe odporúčania CPPPaP.

Čo je potrebné urobiť pre získanie informácií?

- sledovať informácie o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ na webovej stránke školy

- osobne navštíviť priestory Súkromnej ZŠ FUTURUM v Trenčíne, Na dolinách 27

- zúčastniť sa akcií zameraných pre budúcich prváčikov, ktorých presné termíny budú zverejnené na webovej stránke školy

- získať informácie prostredníctvom e-mailovej komunikácie


Postup prijímacieho konania:

- vstupný rozhovor s dieťaťom

- podpísanie zmluvy o poskytovaní vzdelania

- vydanie rozhodnutia o prijatí, prípadne odklade školskej dochádzkyRENOMOVANÍ BRITSKÍ LEKTORI

So zameraním na anglické bilingválne vzdelávanie, Rodinná atmosféra. Vedenie k systému vysokoškolského učenia.


Odkazy

Odkazy na stránky

Ministerstvo školstva SR - www.minedu.sk

Štátny pedagogický ústav - www.statpedu.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania - siov.cmsromboid.sk

Ústav informácií a prognóz školstva - www.uips.sk

Infovek - www.infovek.sk

Moderná škola - www.modernaskola.sk

Mesto Trenčín - www.trencin.sk

Trenčiansky samosprávny kraj - www.tsk.sk

Portál vysokých škôl - www.portalvs.sk

Slovenská národná knižnica - www.snk.sk

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - www.mladeleta.sk

Referáty - referaty.atlas.sk

Študentské stránky - www.studentske.sk

Cestovné poriadky - cp.atlas.sk/trencin/spojenie

Zlaté stránky - www.zlatestranky.sk

Vodičský preukaz - www.vodicak.skSLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Súkromná základná škola
Gymnázium Košice
Gymnázium Trenčín


Kontakt

Kontakt na nás

SZŠ FUTURUM

Kontaktné údaje

Súkromná základná škola FUTURUM

Na dolinách 27

91105 Trenčín

web: szsfuturum.edupage.sk


Riaditeľ školy

Mgr. Jana Vaňová

email: jvanova@sgfuturum.sk

mobil: 0905 905 297

Viac info tu ...

SG FUTURUM - KE

Kontaktné údaje

Súkromné gymnázium FUTURUM

Grešákova 1

040 01 Košice

web: sgfuturumke.edupage.sk


Riaditeľ školy

Mgr. Tibor Kollár

email: tkollar@sgfuturum.sk

mobil: 0948 860 425

Viac info tu ...

SG FUTURUM - TN

Kontaktné údaje

Súkromné gymnázium FUTURUM

Kožušnícka 2

91105 Trenčín

web: sgfuturum.edupage.sk


Riaditeľ školy

Ing. Štefan Štromajer

email: sstromajer@sgfuturum.sk

mobil: 0918 325 444

Viac info tu ...RODINNÁ ATMOSFÉRA

Predmety v anglickom jazyku, Možnosť výberu druhého jazyka, Renomovaní britskí lektori.